ದಿನಾಂಕ: 26.04.2017

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶಗಳು

1

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂವ್ಯಶಾಇ 04 ಸಂವ್ಯವಿ 97

2

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂವ್ಯಶಾಇ 190 ಆಡಳಿತ 2014