ಪರಿವಿಡಿ-ಇಲಾಖಾವರು INDEX-DEPARTMENT

 

GOVERNMENT OF KARNATAKA

DEPARTMENT OF PARLIMENTARY AFFAIRS AND LEGISLATION

 

(As on 23.01.2020)

 

 1. Agriculture Department:
 2. Animal Husbandry & Fisheries Department:
 3. Cabinet Affairs Department:
 4. Commerce & Industries Department:
 5. Co-operation Department:
 6. Education Department :
 7. Energy Department :
 8. Finance Department:
 9. Food & Civil Supplies & Consumer Affairs Department:
 10. Forest, Environment & Ecology Department:
 11. Health & Family Welfare Department:
 12. Home Department:
 13. Horticulture Department:
 14. Housing Department:
 15. Information Technology, Bio-Technology & Science & Technology Department:
 16. Infrastructure Development Department:
 17. Kannada, Culture, Information & Tourism Department:
 18. Labour Department:
 19. Law, Justice and Human Rights Department:
 20. Minority Welfare Department:
 21. Parliamentary Affairs and Legislation Department:
 22. Personnel & Administrative Reforms Department:
 23. Planning, Programe Monitoring and Statistics Department:
 24. Public Enterprises Department:
 25. Public Works, Ports and Inland Water Transport Department:
 26. Revenue Department:
 27. Rural Development and Panchayat Raj Department:
 28. Social Welfare Department:
 29. Transport Department:

30. Urban Development Department:

31. Water Resources Department:

32. Women & Child Development Department:

33. Youth Services Department:

34. Skill Development,Entrepreneurship and Livelihood Department

 

 

(1)  Agriculture Department:

1

The Karnataka Agricultural Pests and Diseases Rules 1971.

 

(2) Animal Husbandry & Fisheries Department:

 

1.

The Karnataka Cattle Trespass Rules, 1971.

2.

The Karnataka Livestock Improvement Rules, 1969.

3.

The Karnataka prevention and control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Check post and Quarantine camp, manner of Inspection etc ) Rules 2014.

4.

The Karnataka Prevention of Cow Slaughter and Cattle Preservation Rules, 1967.

 

5.

The Karnataka Animal Diseases (Control) Rules, 1967.

6.

The Karnataka Prevention of Animal Sacrifices Rules, 1963.

7.

The Karnataka Animal Husbandry and Veterinary (Recruitment Of Veterinary Officers Kalyana-Karnataka Regional Local Cadres) (Special) Rules, 2019

8.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು (ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿನ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ) (ವಿಶೇಷ) ನಿಯಮಗಳು, 2019

 

 

(3) Cabinet Affairs Department:

-NIL-

 

(4) Commerce & Industries Department:

 

 1.      

Karnataka Sugar (Regulation of Production) (Amendment) Order, 2005

2.

Karnataka Sugarcane Control Board (Procedure regarding Transaction of Business) Rules, 2013.

3.

The Karnataka Industries (Facilitation) Rules, 2003

 

 

(5) Co-operation Department:

 

1.

 

The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation of Allotment of Property in Market Yards) Rules, 2004.

2.

The Karnataka Co-operative Societies Rules, 1960.

 

3.

The Karnataka Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2018

4.

The Karnataka Money Lenders Rules, 1965.

5.

The Karnataka Pawn Brokers Rules, 1966.

6.

PlP P Gv igPm g (AiAvt) AiĪU, 1968

7

PlP ˺z Pj AiĪU, 2004

8.

The Karnataka Debt Relief Rules, 1975.

9.

The Karnataka Debt Relief Rules, 1979.

10.

The Karnataka Debt Relief Rules, 2019.

11.

The Karnataka Warehouses Rules, 1969

12.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಿರವಿದಾರರ ನಿಯಮಗಳು, 1966

 

 

 

(6) Education Department :

 

 1.

Rules and Notifications under the Karnataka Education Act, 1983.

 

2.

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teachers) Rules, 2017.

3

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು, 2017.

Kannada Language Learning Rules, 2017.

 

 

 

(7) Energy Department :

 

 1.

The Karnataka Electrical Inspectorate (Powers, Functions and levy of fees) Rules, 2018.

2.

The Karnataka Lifts, Escalators and Passenger Conveyors Rules, 2015.

3.

The Karnataka Lifts, Escalators and Passenger Conveyors (Amendment) Rules, 2017.

 

 

 

 

(8) Finance Department:

 

1.

The Karnataka Civil Services Rules, 1957.

2.

The Karnataka Contingency Fund Rules, 1957.

3.

The Karnataka Financial Code, 1958 [Volume-I] (page no.1-265)

(page no. 266 482), (page no. 483 563).

4.

The Karnataka General Provident Funds Rules, 2016.

5.

The Karnataka Goods and Services Tax Rules, 2017

6.

The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2017

7.

The Karnataka Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2017

8.

The Karnataka Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2017

9.

The Karnataka Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2017

10

The Karnataka Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2017

11.

The Karnataka Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2017

12.

The Karnataka Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2017

13.

The Karnataka Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2017

14.

The Karnataka Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017

15.

The Karnataka Goods and Service Tax 2017 (K)

16.

The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2018.

17.

The Karnataka Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2018.

18.

The Karnataka Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2018.

19.

The Karnataka Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2018.

20.

The Karnataka Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2018.

21.

The Karnataka Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2018.

22.

The Karnataka Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2018.

23.

The Karnataka Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2018.

24.

The Karnataka Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2018.

25.

The Karnataka Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2018.

26.

The Karnataka Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2018.

27.

The Karnataka Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2018.

28.

The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2019.

29.

The Karnataka Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2019.

30.

The Karnataka Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2019.

31.

The Karnataka Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019.

32.

The Karnataka Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2019.

33.

The Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Rules, 2006.

34.

The Karnataka Excise (Neera) Rules, 2017.

35.

The Karnataka Value Added Tax (Amendment) Rules, 2019.

36.

The Karnataka Sales Tax (Amendment) Rules, 2019.

37.

The Karnataka Excise (Regulation of Yield, Production and Wastage of Spirit, Beer, Wine or Liquors) Rules, 1998.

38.

The Karnataka Civil Services (Revised Pay) Rules, 2012

39.

The Karnataka Civil Services (Revised Pay) Rules, 2018

40.

The Karnataka Poisons (Prevention of Misuse of Methanol) Rules, 2013

 

 

(9) Food & Civil Supplies & Consumer Affairs Department:

 

1.      

vP v Cv iPU (ej) AiĪU, 1988.

2.

The Karnataka Vigilance Committee (Targeted Public Distribution System) Rules, 2016.

3.

The Karnataka Essential Commodities Public Distribution System (Control) Order 2016.

4.

The Karnataka Essential Commodities Public Distribution (Control) (Amendment) order 2017.

5.

The Karnataka Essential Commodities Public Distribution System (Control) (2nd Amendment) Order 2017.

 

 

(10) Forest, Environment & Ecology Department:

  1.

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfers of Forest Officers and Officials) Rules, 2019

 

(11) Health & Family Welfare Department:

 

1.

The Karnataka Ayurvedic and Unani Practitioners Registration and Medical Practitioners Miscellaneous Provisions Rules, 1964.

2.

The Karnataka Compulsory Service Training by Candidates Completed Medical Courses (Counseling, Allotment and Certification) Rules, 2015.

3.

1. The Karnataka Private Medical Establishments Rules, 2009.

2. The Karnataka Private Medical Establishments (Amendment) Rules, 2018.

4.

1. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Medical Officers and Other Staff) Rules, 2011.

2. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Medical Officers and other Staff) (Amendment) Rules, 2012.

 

(12) Home Department:

 

1.

The Karnataka Private Security Agencies Rules, 2008.

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ (ಕ್ರಮಗಳ) ಜಾರಿ ನಿಯಮಗಳು, 2018.

The Karnataka Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2018.

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014

The Karnataka Cinemas (Regulation) Rules, 2014.

 

(13) Horticulture Department:

 

 1.  

The Karnataka Oil Palm (regulation of cultivation, production and processing) Rules, 2017.

 

 

(14) Housing Department:

 

 1.

The Karnataka Housing Board Rules, 1964

2.

The Karnataka Housing Board (Borrowing Sums By Issue Of Debenture) Rules, 1967

3.

The Karnataka Housing Board Regulations 1983

4.

The Karnataka Housing Board (Work-Charged Establishment Employees) (Absorption In The Housing Board Services) Rules, 1985

5.

The Karnataka Housing Board (Work Charged Establishment Employees) (Absorption In The Housing Board Services) Rules, 1999

6.

The Karnataka Housing Board Departmental Examination Rules

7.

The Karnataka Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017.

8.

The Karnataka Slum Areas (Improvement and Clearance) Rules, 1975

 

 

(15) INFORMATION TECHNOLOGY, BIO-TECHNOLOGY & SCIENCE & TECHNOLOGY

DEPARTMENT:

 

-NIL-

 

(16) Infrastructure Development Department:

 

-Nil-

 

(17) Kannada, Culture, Information & Tourism Department:

1.

The Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Rules, 2016.

2.

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮಗಳು, 1966.

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 2013.

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮಗಳು, 2011

 

 

 

(18) Labour Department:

 

1.

The Karnataka Industrial Establishments (National and Festival Holidays) Rules, 1964.

 

(19) Department of Law, Justice and Human Rights:

 

1.

The Karnataka Conduct of Government Litigation Rules, 1985.

2.

The Election Petitions Procedure Rules

 

3

Forms Of Oaths And Affirmations Under Indian Oaths Act, 1873.

4

The High Court Of Karnataka Rules, 1959. (With Notifications)

5

The High Court Of Karnataka (Contempt Of Court Proceedings) Rules, 1981

6

The High Court Of Karnataka (Service And Kannada Language Examinations) Rules, 1975

7

The Karntaka High Court Account Rules, 1965.

8

Rules Governing Probate And Administration Matters, 1964

9

The Writ Proceedings Rules, 1977

10

The Karntaka High Court Account Rules Forms And Notifications.

11

The Karnataka Law Officers (Appointment and Conditions of Service) Rules, 1977.

12

The High Court of Karnataka (Designation of Senior Advocates) Rules, 2018.

13.

The Karnataka Court Fees and Suits Valuation Rules, 1960

 

 

(20) Minority Welfare Department:

 

1.

The Karnataka Waqf Rules, 2017.

 

 

(21) Parliamentary Affairs and Legislation Department:

 

    1

The Karnataka Legislature (Members Free Transit by Air and Railways) Rules, 1990.

2.

The Karnataka Legislature (Members Free Transit by Road Transport Service) Rules, 1967.

3.

The Karnataka Legislature (Members Medical Attendance) Rules, 1968.

4.

The Karnataka Legislature (Members Travelling Allowance) Rules, 1957.

5.

The Karnataka Legislature (Telephone to Members) Rules, 1979.

6.

The Karnataka Legislators Pension Rules, 1979. (As provided by Legislative Assembly Secretariat vide Letter No.ಲೆಪಶಾ-1/14/ಕಾನಿಒ/2017, ದಿನಾಂಕ:24.11.2015 ಮತ್ತು 27.02.2017).

7.

The Karnataka Legislature (Pensions Free Transit by Road Transport Services) Rules, 1990

8.

The Karnataka Legislature (Pensioners Medical Attendance) Rules, 2007.

9.

The Karnataka Legislature (Pensioners Re-Imbursement of Travel Expenses by Railways) Rules, 2009.

10.

The Karnataka Legislature (Presiding Officers) Medical Attendance Rules, 1959.

11.

1. The Karnataka Parliamentary Secretaries (Functions and Duties) Rules, 2016.

2. ತಿದ್ದೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂವ್ಯಶಾಇ 33 ಅಶಾರ 2019, ದಿನಾಂಕ:12.02.2019

12.

Government orders regarding introduction of cheque system for payment of salary to the members of the Karnataka Legislature.

 

 

(22)    Personnel & Administrative Reforms Department:

 

1.

The Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957(Upto Schedule I)

SCHEDULE-II (page no.51-218) (page no.219-319)

SCHEDULE-III (page no.320-378) (page no.379-403)

SCHEDULE- IV and Amendments (page no.404 534)

 

(1) The Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Rules, 2018.

(2)  The Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Rules, 2019.

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಪೀಲು) ನಿಯಮಗಳು, 1957.

 

(1)  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2018

3.

The Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules, 1977.

4.

The Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules, 1978.

PlP ê (i Pj sw) AiĪU, 1978.

5.

The Karnataka Civil Services (Probation) Rules, 1977

PlP êU (õ) AiĪU, 1977

6.

The Karnataka Civil Services (Service and Kannada Language Examinations) Rules, 1974. (Page No.1-73), (74-135), (136-191).

7.

The Important Government Orders/Official Memoranda etc., related to the Karnataka Civil Services (CCA) Rules, 1957. (From 1956 upto 9-2-2005) (As provided by DPAR in their U.O.Note No.DPAR 19 SEEVI 2005, dated: 04.05.2006).

 

8.

PlP ê (qv) AiĪU 1966.

9.

PlP Pj Pgg (eõv) AiĪU, 1957.

10.

PlP gd êU (j ew v j AUqUU jz QUU øz sw iqz S zU) (õ êPw) AiĪU, 2001.

11.

1.     The Karnataka Government (Allocation of Business) (Amendment) Rules, 2018.

2.     The Karnataka Government (Allocation of Business) (Amendment) Rules, 2019.

3.     The Karnataka Government (Allocation of Business) (Amendment) Rules, 2019.

 

PlP Pg (g AaP) (wzݥr) AiĪU, 2018

12.

PlP Pgz (PɮU AaP) AiĪU, 1977.

 1. PlP Pgz (PɮU AaP) (wzݥr) AiĪU, 2019.
 2. PlP Pgz (PɮU AaP) (wzݥr) AiĪU, 2019.
 3. PlP Pgz (PɮU AaP) (wzݥr) AiĪU, 2019.

13.

The Karnataka Government Servants (Medical Attendance) Rules. 1963. (As provided by DPAR in their U.O. Note No. DPAR 250 SENIF 2006, dated:29.03.2006).

14.

The Karnataka Government Secretariat Manual of Office Procedure (Revised)

 

15.

The Karnataka Government (Transaction of Business) Rules, 1977.

PlP Pgz (PAiPU u) AiĪU, 1977

16.

The Karnataka Guarantee of Services to Citizens Rules 2012.

PlP UjPjU êU Svj AiĪU, 2012.

17.

List of Private Hospitals Recognised by Government for Medical Reimbursement.

18.

1. PlP Pê DAiU (g u v ZѪj PAiU) CAiĪ, 1959, 2. PlP Pê DAiU (ê jPU qɸīP) AiĪU, 1965, 3. PlP Pê DAiU (ê jPAiģ wzݥrīP)(wzݥr) AiĪU, 1995, 4. PlP Pê DAiU (ê jPU qɸīP (wzݥr) AiĪU, 1999 5. PlP Pê DAiU (PAiU) AiĪU, 1973.

6. PlP Pê DAiU (iZ) AiĪģU, 2000.

19.

The Karnataka Public Service Commission (Conditions of Service) (Amendment) Regulations, 2007.

20.

PlP P êU AiĪU, 2012.

The Karnataka Sakala Services Rules, 2012.

 21.

The Karnataka Administrative Tribunal Rules of Practice (Amendment) Rules, 1994

22

The Karnataka Administrative Tribunal (Caveat) Regulation (1 of 1987).

23

The Karnataka Administrative Tribunal (Contempt of Tribunal Proceedings) Rules,1987

24

The Karnataka Administrative Tribunal (Services and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice- Chairman and Members) Rules, 1986

25

The Karnataka Administrative Tribunal (Recruitment) Rules, 1993.

26

K.A.T. (Procedure) Rules, 1986.

27

K.A.T.[Refund Of Court Fee] Regulations, 1990.

28

K.A.T.(Review Applications) Regulation, 1994.

29

K.A.T. (Rules Of Practice) 1990.

30.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಕ್ಕು ನಿಯಮಗಳು, 2005

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಕ್ಕು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2019

31.

Karnataka Right to Information Rules, 2005

1. Karnataka Right to Information (Amendment) Rules, 2019

 

(23) Planning and Statistics Department:

 

1.

ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಗಳು, 1993.

2.

ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಗಳು, 1996.

 

(24) Public EnterprisesDepartment:

-Nil-

 

(25) Public Works Department:

 

 1

The Karnataka Ports (Landing and Shipping Fees) Rules, 1964.

2

The Karnataka Ports (Landing and Shipping Fees) (Amendment) Rules, 1965.

 

 

 

 

 

 

(26) Revenue Department:

 

 1.

Karnataka Poisons (Possession and Sale) Rules 2015.

2.

The Karnataka Conferment of Ownership on Mulageni or Volamulageni Tenants Rules, 2016.

3.

The Karnataka Appellate Tribunal Rules, 1979

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು, 2001

 

 

 (27) Rural Development and Panchayat Raj Department:

 

1

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇ ವಿಧಾನಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

5.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.

6.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ ಮನ್ ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

7.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ) ನಿಯಮಗಳು, 2011

 

 

 (28) Social Welfare Department:

 

1.

The Karnataka State Commission for Backward Classes Rules, 1999. (and amendment rules 2001, 2001 second amendment, 2010)

2.

The Karnataka Scheduled Castes Sub-Allocation and Tribal Sub-Allocation (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Rules, 2017.

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು, ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1992.

4.

The Karnataka Prohibition of Beggary, 1975.

5.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳು, 2012

The Karnataka State Commission for the Scheduled Castes And Scheduled Tribes Rules, 2012

6.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳು, 2018

The Karnataka State Commission for Safai Karmacharis Rules, 2018

 

(29) Transport Department:

 

-Nil-

(30) Urban Development Department:

 

1.

The Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Property Tax Rules, 2009.

2.

The Karnataka Municipal Corporations (Regularisation of unauthorised Development or Constructions) (Amendment) Rules, 2014.

3.

The Karnataka Municipalities (Regularisation of unauthorized Development or constructions) (Amendment) Rules 2014.

4.

The Karnataka Municipalities Model Building Bye-Laws 2017.

5.

Karnataka_Planning_Authority_Rules_1965

6

The Karnataka Town and Country Planning (Regularisation of unauthorised Development or Constructions) Rules, 2014.

7.

The Bangalore Water Supply and Sewerage (Appeals) Regulations, 2012.

8.

The Karnataka Planning Authorities (Allotment of Civic Amenity sites) Rules, 2016.

9.

ಬೃಹತ್‍ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ) (ವಿಶೇಷ) ನಿಯಮಗಳು, 2017

10.

The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (Recruitment of Poura Karmikas) (Special) Rules, 2017

11.

The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (Pet Dog Licensing) bye-laws, 2018

12.

The Karnataka Municipalities Solid Waste Management Model bye-laws, 2019

13.

Revised Master Plan,2015

14.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್) ಉಪ ವಿಧಿ, 2019

 

 

 

(31) Water Resources Department:

 

 

1.

The Karnataka Command Areas Development Rules, 1980 (As provided by Water Resources Department vide file NO. WRD 122 CAM 2016).

2.

The Karnataka Command Area Development Authority (Cadre and Recruitment) Rules, 1987 (As provided by Water Resources Department vide file No. WRD 122 CAM 2016)

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮ, 2015.

4.

The Karnataka Groundwater (Regulation and Control of Development and Management) Rules, 2012.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿನಿಯಮನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2012.

 

 

 

 (32) Women & Child Development Department:

 

1.

The Prohibition of Child Marriage (Karnataka) Rules, 2014.

2.

The Karnataka State Commission for Women Rules, 2002.

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ನಿಯಮಗಳು, 2002

4.

PlP P Ai (P̼ v gPu) AiĪU, 2002

5.

zs-gzQu zs (PlP) AiĪU, 2004.

6.

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವದಾಸಿಯರ (ಸಮರ್ಪಣಾ ನಿಷೇಧ) ನಿಯಮಗಳು, 1988

7.

The Karnataka State Rights of Persons with Disabilities Rules, 2019

 

 

(33) Youth Services Department:

-Nil

 

(34) Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood Department

 

 

 

1.

The Karnataka Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2019.

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ (ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2019

 

* * * *